Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Nieuws en actualiteiten

Hoofdlijnen herziening pachtwetgeving

Herziening pachtwetgeving
Al vanaf 2014 wordt gesproken over een herziening van de pachtwetgeving. Aangezien de belanghebbenden (pachters en verpachters) in een soort patstelling terecht zijn gekomen, heeft de minister ervoor gekozen om zelf richting te geven aan deze herziening. In een Kamerbrief heeft de minister enkele beleidsvoorstellen uiteengezet. Hierbij is o.a. rekening gehouden met de positie van de jonge landbouwers en het bevorderen van de bodemkwaliteit.

Akkoorden van Spelderholt
De minister geeft in de Kamerbrief aan, dat zij de achterliggende gedachten van ‘Spelderholt’ onderschrijft. De oplossingsrichtingen die zij aangeeft zijn dan ook in de ‘geest van Spelderholt’.

Oplossingsrichtingen
In de Kamerbrief worden onderstaande oplossingsrichtingen genoemd.

Nieuwe vorm langdurige pacht
De minister stelt voor om de maximale termijn (6 jaar) van kortdurende liberale pacht te schrappen. Hiermee ontstaat een nieuwe vorm van langdurige pacht, die ‘de nieuwe standaard’ moet worden. Bij deze nieuwe pachtvorm zijn de verpachter en pachter vrij (of vrijer) om de pachtprijs onderling vast te stelen.

Belangrijkste reden
De belangrijkste reden om langlopende pacht met een vrij(er)e prijs te introduceren is, dat het hierdoor voor de verpachters aantrekkelijker wordt om langdurige overeenkomsten af te sluiten. Voor de pachter biedt dit meer continuïteit, waardoor er weer prikkels zijn om te investeren in het bedrijf en de bodem.

Ontmoediging kortlopende pacht
Bovengenoemde nieuwe vorm van langdurige pacht kan alleen ‘de nieuwe standaard’ worden als de kortlopende pacht wordt ontmoedigd. De manier waarop dit gaat gebeuren, is nog niet nader uitgewerkt. De minister denkt hierbij aan zaken zoals:

 Kortlopende pacht alleen toestaan in specifieke gevallen.

 Invoeren maximale pachtprijs en/of prijstoets.

 Een aanbiedingsplicht aan de zittende pachter.

Reguliere pacht
De reguliere pacht blijft bestaan en wordt, volgens de minister, in hoofdlijnen niet aangepast. Zo is het de bedoeling om de indeplaatsstelling en het continuatierecht te laten bestaan. Wel kunnen enkele aanpassingen worden doorgevoerd zoals bijvoorbeeld:

 De verpachter kan extra eisen stellen aan het bodembeheer, met eventueel een vergoeding voor de pachter.

 Het invoeren van een systeem, waarbij de fluctuaties in de pachtnormen worden gereduceerd.

Overige pachtvormen
Voor de overige pachtvormen geeft de minister aan dat ze wil aansluiten bij de akkoorden van Spelderholt. Dit betekent, dat:

 De teelpacht blijft bestaan voor eenjarige en meerjarige teelten.

 Een loopbaanpacht wordt geïntroduceerd. Deze pachtvorm duurt tenminste 25 jaar, waarbij de looptijd wordt aangepast aan de leeftijd van de pachter zodat deze eindigt rond het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Vervolg
De minister wil voor de verdere uitwerking van de nieuwe pachtwetgeving in overleg gaan met de Tweede Kamer en belanghebbenden. Het is de bedoeling dat dit jaar een conceptwetswijziging in consultatie gaat.

Conclusie
De Kamerbrief van minister Schouten zet de herziening van de pachtwetgeving weer in beweging. Hierbij is de wens dat de nieuwe vorm van langdurige pacht (liberale pacht zonder maximale termijn) en met een vrij(er)e pachtprijs de nieuwe standaard wordt.

Diverse belanghebbenden en standsorganisaties zijn positief over de beleidsvoorstellen. Echter de details van de toekomstige wetgeving zullen bepalen of deze ook aansluiten bij de wensen uit de praktijk.


Terug naar het overzicht

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding