Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Nieuws en actualiteiten

Fosfaatrechten: oplossing grondgebondenheid nieuw bedrijf

Er komt een oplossing voor het probleem ‘grondgebondenheid’ voor bedrijven die na 2 juli 2015 zijn ontstaan als gevolg van een bedrijfsoverdracht, splitsing, samenvoeging of wijziging van rechtsvorm. Hierdoor wordt voorkomen dat grondgebonden bedrijven, die na 2 juli 2015 zijn voortgezet onder een nieuw KvK-nummer, te maken krijgen met een generieke afroming. De exacte invulling is nog niet bekend.

 

Bedrijfsoverdracht en grondgebondenheid

Bij een bedrijfsoverdracht na 2 juli 2015 kan de referentie voor de fosfaatrechten (het aantal dieren op 2 juli 2015) worden overgenomen. De fosfaatruimte over het jaar 2015 kan echter niet worden overgenomen. 

 

Ook nieuwe bedrijven

Het gevolg van het bovenstaande is o.a. dat alle nieuwe bedrijven (nieuw KvK-nummer) die na 2 juli 2015 zijn ontstaan nooit grondgebonden kunnen zijn. Zij krijgen daardoor altijd te maken met een generieke afroming.

 

Motie Tweede Kamer

Naar aanleiding van vragen uit de praktijk heeft de Tweede Kamer in februari een motie aangenomen met het verzoek om een oplossing voor dit probleem. 

 

Oplossing

In de onlangs verstuurde Kamerbrief heeft minister Kamp aangegeven, dat er een oplossing wordt opgenomen in dezelfde AMvB waarin ook het generieke kortingspercentage wordt vastgelegd. In de Kamerbrief staat het volgende opgenomen: 

 

‘Bij de vormgeving van die Algemene Maatregel van Bestuur zal rekening gehouden worden met de grondsituatie van een bedrijf zoals die was voor de bedrijfsoverdracht, de splitsing of de wijziging in rechtsvorm en, in geval van een samenvoeging, van de grondsituatie van bedrijven zoals die waren voorafgaande aan de samenvoeging.’

 

Werkwijze

Het is op dit moment niet duidelijk op welke manier rekening gehouden wordt met de ‘grondsituatie’ van het oude bedrijf. De vraag is of gekeken wordt dat het oorspronkelijke bedrijf (of bedrijven) grondgebonden was of dat de fosfaatruimte en de -productie van het jaar 2015 wordt ‘overgedragen’ naar het nieuwe bedrijf. Dit is van belang bij samenvoegingen en splitsingen.

 

Samenvoeging

Bij een samenvoeging worden twee (of meer) bedrijven samengevoegd tot één nieuw bedrijf. Het kan zijn dat één van de ‘oude’ bedrijven in 2015 grondgebonden was en de andere niet. De vraag is dan of een korting plaatsvindt op de rechten van het ‘oude’ niet-grondgebonden bedrijf of dat de fosfaatruimte en –productie van beide bedrijven bij elkaar worden opgeteld en op grond daarvan wordt beoordeeld of het nieuwe bedrijf o.b.v. 2015 grondgebonden is of niet. Bij deze laatste optie is het gevolg dat het al dan niet toepassen van een korting geldt voor alle toe te kennen fosfaatrechten.

 

Splitsing

Bij een splitsing worden de toe te kennen fosfaatrechten verdeeld over twee of meer nieuwe bedrijven. Ook hier is de vraag of gekeken wordt of het oorspronkelijke bedrijf wel of niet grondgebonden was of dat er naar de twee (of meer) nieuwe bedrijven wordt gekeken. Om dat laatste te kunnen doen zou, naast de referentie voor de fosfaatrechten (aantal dieren op 2 juli 2015), ook de fosfaatruimte en de –productie over heel het jaar 2015 ‘verdeeld’ moeten worden. Dit lijkt niet logisch.

 

Ook bij overdracht naar derden?

Op basis van de Kamerbrief is niet volledig duidelijk in welke gevallen rekening gehouden gaat worden met de grondsituatie van het ‘oude’ bedrijf. Onze conclusie is dat dit alleen geldt voor die situaties waarbij een nieuw KvK-nummer ontstaat of is ontstaan. Of er nog aanvullende voorwaarden gesteld gaan worden, is op dit moment niet bekend. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de oplossing alleen geldt, indien één of meer personen betrokken zijn in zowel het oude als het nieuwe bedrijf (of bedrijven).

 

Conclusies en advies

De aangekondigde aanpassing zal een oplossing bieden voor bedrijfsovernames (van grondgebonden bedrijven) waarbij een nieuw KvK-nummer ontstaat. Ook bij splitsingen of samenvoegingen, waarbij een nieuw KvK-nummer ontstaat, zal dit een oplossing kunnen zijn. Het is echter nog niet bekend hoe e.e.a. bij dit soort overdrachten wordt uitgewerkt. Het is daarnaast de vraag of dit ook gaat gelden bij overdrachten tussen derden.


Terug naar het overzicht

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding